Contact

Galicia Calidade, S.A.U.

Complexo administrativo de San Lázaro, s/n

Edificio IGAPE 3º

15703 Santiago de Compostela

+34 881 995 230 | Atención telefónica de 8.30 a 14.30

+34 881 995 238

info@galiciacalidade.gal

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
 

Responsable do tratamento:

Galicia Calidade.

Finalidade do tratamento

Responder ás dúbidas e suxestións recibidas.

Lexitimación para o tratamento:

Consentimento da persoa interesada.

Destinatarios dos datos:

Non se prevén comunicacións a terceiros.

Exercicio de dereitos:

As persoas interesadas poderán acceder, retificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos.

Contacto delegado de protección de datos e información adicional:

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

instagram facebook twitter youtube